ปีการศึกษา 1/2559

ปีการศึกษา 1/2559

  • ภาษาอังกฤษเพื่องานด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (ปกติ)
  • ภาษาอังกฤษเพื่องานด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (ปกติ)
  • หัวข้อพิเศษเกี่ยวกับวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1(ปกติ)