หน้านี้แสดงผลงานทางวิชาการที่ตีพิมพ์แล้ว และที่กำลังทำอยู่ครับสามารถติดตามการอับเดทที่สุดได้ที่ My profile at google scholar

หากท่านพบว่างานในนี้ใกล้เคียงกับงานของท่าน และมีความสนใจจะทำงานร่วมกันสามารถติดต่อมาได้ทุกเมื่อครับ

ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ

  1. ชาญศักดิ์ ศรีสวัสดิ์สกุล, (2560), การเปรียบเทียบการยอมรับเฟสบุคและไลน์เพื่อใช้ในการสื่อสารในชั้นเรียน กรณีศึกษา คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, The 13th National Conference on Computing and Information Technology (NCCIT2017), 6-7 กรกฏาคม 2560
  2. ฉัตรพัฒน์ สิทธิพันธ์ และ ชาญศักดิ์ ศรีสวัสดิ์สกุล ระบบสารสนเทศออนไลน์เพื่อสนับสนุนกิจกรรมในชั้นเรียนสำหรับเขตพื้นที่อินเตอร์เน็ตไม่เสถียร: กรณีศึกษาโรงเรียนบ้านโพธิ์กระมัล การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศกรรม ครั้งที่ 3 (NCITE2560), 3-4 พฤษภาคม 2560
  3. Srisawatsakul, C,. (2016).Measuring Information On Mobile Devices Usage: An Entropy-Based Approach. The 20th International Computer Science and Engineering Conference 2016 (ICSEC2016) December 14th – 17th 2016 .
  4. Srisawatsakul, C., & Papasratorn, B. (2015). Effects of Age on End Users’ Usage of Mobile Social Network Applications. The 10th International Conference on e-Business (iNCEB2015) November 23rd – 24th 2015
  5. Srisawatsakul, C., Quirchmayr, G., & Papasratorn, B. (2014a). A Pilot Study on the Effects of Personality Traits on the Usage of Mobile Applications: A Case Study on Office Workers and Tertiary Students in the Bangkok Area. In Recent Advances in Information and Communication Technology (pp. 145–155). Springer International Publishing.
  6. Srisawatsakul, C., Quirchmayr, G., & Papasratorn, B. (2014b). Do Personality Traits Work as Moderator on the Intention to Purchase Mobile Applications Work?-A Pilot Study. In Information and Communication Technology (pp. 56–65). Springer Berlin Heidelberg.
  7. Srisawatsakul, C., & Papasratorn, B. (2013). Factors Affecting Consumer Acceptance Mobile Broadband Services with Add-on Advertising: Thailand Case Study. Wireless Personal Communications, 69(3), 1055–1065. ISI Science Citation Index
  8. Srisawatsakul, C. (2012). Measuring Thai Consumers Acceptance of Free-Application Advertisement in Android and iOS Device: A Conceptual Model. Proceedings of the 1st International Conference on Mobility for Life: Technology, Telecommunication and Problem Based Learning, 1–7.