2016

  • “การสำรวจสถานะของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในบริบทประเทศไทยและทางเลือกมาตรการทางเศรษฐศาสตร์ สังคม และกฎหมาย”  โครงการประสานงานการวิจัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) สนับสนุนทุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) รายละเอียดทุนคลิกที่นี่